Holztechnik PAKRU GmbH
Walter Bührer
Etzelstr. 38, 8810 Horgen
Telefon
044 725 82 18 
 
E-Mail +iny6fow%@ph.akd(rub$.cb$hq
Internet www.pakru.ch