Holztechnik PAKRU GmbH
Walter Bührer
Etzelstr. 38, 8810 Horgen
Telefon
044 725 82 18 
 
E-Mail 3inw#foy9@pv&ako%ruz+.cu3hp
Internet www.pakru.ch