Holztechnik PAKRU GmbH
Walter Bührer
Etzelstrasse 38                  
CH-8810 Horgen
Telefon  044 725 82 18
Mobile 079 676 93 53
E-Mail )ino1foy+@py0aky#ruj7.cu*hz
 
Holztechnik PAKRU GmbH
Walter Bührer
Etzelstr. 38, 8810 Horgen
Telefon
044 725 82 18 
 
E-Mail 5ine5fom*@pl6akt-rue0.cn+ho
Internet www.pakru.ch