Holztechnik PAKRU GmbH
Walter Bührer
Etzelstr. 38, 8810 Horgen
Telefon
044 725 82 18 
 
E-Mail 3ini0fob5@pv5aky/rus..cz$hf
Internet www.pakru.ch