Holztechnik PAKRU GmbH
Walter Bührer
Etzelstr. 38, 8810 Horgen
Telefon
044 725 82 18 
 
E-Mail 9ing9fol6@py'aky-rue3.cg(ha
Internet www.pakru.ch