Holztechnik PAKRU GmbH
Walter Bührer
Etzelstr. 38, 8810 Horgen
Telefon
044 725 82 18 
 
E-Mail 3ins*fof2@py(akj)rub3.cv+hi
Internet www.pakru.ch