Holztechnik PAKRU GmbH
Walter Bührer
Etzelstr. 38, 8810 Horgen
Telefon
044 725 82 18 
 
E-Mail .inv$foz#@py/akh9ruk+.cg*ho
Internet www.pakru.ch